Croeso/Welcome

Neges gan y Pennaeth/Message from Headteacher

 

Croeso i wefan Ysgol Terrig

Gobeithio bydd y wybodaeth sydd ar y wefan hon yn ddefnyddiol i chi.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau eraill mae croeso mawr i chi gysylltu â’r ysgol. Mae disgyblion Ysgol Terrig yn dod o ddalgylch eang o Eryrys, Ffrith, Caergwrle, Penymynydd, Nercwys a Choedllai yn ogystal â phentref Treuddyn.

Mae’r plant yn cael eu derbyn i’r Meithrin yn y mis Medi ar ôl eu penblwydd yn dair oed.  Mae ffurflen gofrestru Meithrin ar-lein ar wefan Sir Y Fflint.

Mae gan yr ysgol glwb brecwast o 8 o’r gloch ymlaen. Mae croeso i blant o’r meithrin fynychu’r clwb brecwast.
Mae hefyd Clwb ar ol Ysgol – Teigrod Terrig. Mae hwn ar agor tan 5.30 bob nos ac mae ar agor i blant meithrin hyd ar Flwyddyn 6.

Gweledigaeth Ysgol Terrig yw i greu awyrgylch gariadus a chefnogol.  Rydym yn sicrhau fod pawb yn gweithio tuag at alluogi i bob plentyn gyrraedd ei lawn botensial trwy ddarparu amgylchedd hapus, iach a symbylol ar gyfer y dysgu.   Ein nod yw i alluogi pob unigolyn i ddod yn hyderus ac yn annibynnol yn eu dysgu ac i ddangos balchder yn eu gwaith a’u hymddygiad.

Mae Ysgol Terrig yn bwydo Ysgol Maes Garmon yn Yr Wyddgrug ac mae perthynas glós rhwng y ddwy ysgol.  Ceir ymweliadau cyson i Ysgol Maes Garmon yn ystod y flwyddyn.

Hefyd, ceir Cylch Meithrin llwyddiannus ar safle’r ysgol ac mae gwybodaeth bellach i gael ar y wefan hon.

Ar ran staff, disgyblion a llywodraethwyr yr ysgol hoffwn eich croesawu i Ysgol Terrig.

Mrs Nia Connah


Welcome to Ysgol Terrig’s website

We hope the information on the website will be useful to you.  If you have further questions please contact the school.

Ysgol Terrig’s children come from a large area surrounding Treuddyn.  Eryrys, Ffrith, Caergwrle, Penymynydd, Nercwys, Leeswood as well as Treuddyn.

Children are admitted into nursery in the September following their third birthday.  The forms are available electronically on the Flintshire website.

The school has a Breakfast Club from 8 o’clock in the morning.  Nursery children are welcome to use the breakfast club.  We also have an Afterschool Club – Teigrod Terrig.  This is open until 5.30 every evening.  This is also available for children from Nursery onwards.

The school’s vision is to provide a caring and supportive environment.  We ensure that all children achieve their full potential and provide a safe, healthy, happy and stimulating environment.  Our aim is to enable all children to become confident and independent learners and take pride in their work, and to encourage children to show consideration and respect for others.

Ysgol Terrig is a feeder school to Ysgol Maes Garmon in Mold and we have a close partnership with the school.  The children visit the school on numerous occasions within the year.

The staff, pupils and governors of Ysgol Terrig would like to welcome you to the school.

Mrs Nia Connah